Vertaling van "identiek" naar Engels taal:


  Woordenboek Nederlands-Engels

Identiek - vertaling : Identiek - vertaling : Identiek - vertaling :

Ads

  Voorbeelden (Externe bronnen, niet beoordeeld)

Identiek
Same
Identiek
Matched
Identiek
Matching
Alleen identiek
Only identical
Niet identiek
No matching
Ze zijn volledig identiek.
They are identical in every single way.
De bestanden zijn identiek.
The files are identical.
Project identiteiten zijn identiek
Project identities are identical
Ze zijn volledig identiek.
They're identical in every single way.
Ze moesten identiek zijn.
They must be identical to each other.
Blijkt dat ze identiek zijn.
Turns out they're identical.
Tenminste twee bestandsnamen zijn identiek.
At least two file names are equal.
maar ze zijn niet identiek.
So you can almost now, instead of talking about the different chromosomes that you're contributing where the chromosomes are each of these collections of DNA, you're now talking about you can almost go to the different combinations at the gene level, and now you can think about it in almost infinite form of variation.
Deze twee functies zijn identiek.
These two functions are identical.
Kan iemand ze als identiek zien?
Can anybody see them as identical?
Ten minste twee bestandsnamen zijn identiek.
At least two file names are equal.
Verder zouden de bankbiljetten identiek zijn .
The rest of each banknote would be identical .
We zijn allemaal ongeveer 99,9 identiek.
We are all 99.9 genetically equal.
We zijn allemaal identiek aan mekaar.
We're all identical to each other.
Deze is identiek, van dezelfde maker.
Now, it's exactly the same. Exactly the same. Made by the same hands.
Mijn vraag is echter vrijwel identiek.
However, my question is practically the same.
Ze zijn feitelijk identiek, en dus kostenbesparend.
They're actually identical, so it's quite cost effective.
Het ACE is identiek met kininase II.
ACE is identical to kininase II.
De vraag Waarom zijn alle elektronen identiek?
Thus, the question why are all electrons identical?
De hersenscans waren in beide gevallen identiek.
And the brain scans were identical in both activities.
De kwaliteit van het advies was identiek.
The quality of advice was identical.
Het vierde streepje wijzigen (identiek met wzg.
Amend the fourth bullet point (identical to Am.
Al het andere is vrijwel geheel identiek.
Everything else is virtually identical in content.
een identiek communicatie en een identiek applicatieprogramma, zodat elke eenheid op het computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten kan worden aangesloten.
identical communications software and identical applications software enabling each unit to be connected to the computerized veterinary network.
Werkzaamheid en veiligheid waren identiek bij beide doseringsschema's.
Efficacy and safety were similar for both regimens.
De inhoud van beide vormen zal identiek zijn.
The programme shall have both electronic and printed form, which are identical in terms of content.
Deze is duidelijk niet identiek aan deze driehoek.
Well, clearly this is not identical to this triangle.
Zijn je mentale toestanden identiek met je gedrag?
Your mental states are identical with your behavior?
De noordse landen hebben identiek geformuleerde uitleveringswetten vastgesteld.
The Nordic States have extradition laws with identical wording.
De berekeningsmethode is identiek voor de overige testfasen.
The calculation procedure is identical for the other modes.
Elk element is volledig identiek, en ze zijn bevooroordeeld.
Each element is completely identical, and they're biased.
De volgende twee voorbeelden zijn functioneel identiek aan elkaar
You may have noticed that the following are functionally identical
De B4D bijwagen was uiterlijk identiek aan de motorwagen.
The trailers of the T4D series were called B4D.
Naast wijzigingen in de witruimte zijn beide documenten identiek.
Besides white space changes, the files are identical.
Naast verschillen in de witruimte zijn beide documenten identiek.
Besides white space changes, the files are identical.
Het Assamese alfabet is vrijwel identiek met het Bengaalse.
Assamese is called Axamiyaa in the Assamese language.
Deze hoek hier is identiek aan deze hoek hier.
This angle here is identical to this angle here.
In essentie zijn een muis en een walvis identiek.
In all essentials, a mouse and a whale are identical.
d) identiek werkingsprincipe (twee of viertakt, elektrische of compressieontsteking)
(d) they have the same operating cycle (two or four stroke, spark ignition or compression ignition)
De Voorzitter. Ik geloof niet dat zij identiek zijn.
President. I do not think they are identical.

 

Verwante zoekopdrachten: Identiek -